top of page

REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WETERYNARYJNYCH PRZEZ ANICURA POD WIEŻAMI PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA NA OSIEDLU WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 33 W POZNANIU

§ 1.
[INFORMACJE OGÓLNE]

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług weterynaryjnych świadczonych przez AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna z siedzibą w Poznaniu na osiedlu Władysława Jagiełły 33.

§ 2.
[DEFINICJE I POJĘCIA]

Użyte w Regulaminie definicje i pojęcia oznaczają:
1. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna – zakład leczniczy o statusie przychodni weterynaryjnej (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt), zajmujące się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem zwierząt domowych.
2. Regulamin Świadczenia Usług Weterynaryjnych (RŚUW) – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Weterynaryjnych w AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i załącznikami.
3. Recepcja – punkt obsługi Posiadaczy zwierząt korzystających z usług AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna.
4. Cennik usług – stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Weterynaryjnych i jest dostępny do wglądu w Recepcji.
5. Posiadacz zwierzęcia – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej władająca zwierzęciem, również tymczasowo.
6. Usługa weterynaryjna – czynność mającą na celu zachowanie, ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt.
7. Wizyta - przyjęcie Posiadacza zwierzęcia przez lekarza weterynarii w AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna. W czasie wizyty mogą być wykonywane następujące usługi weterynaryjne: wywiad lekarski, badanie kliniczne zwierzęcia (badanie stanu zdrowia zwierzęcia), postawienie diagnozy lub podejrzenia choroby, wskazania do dodatkowych badań, wydanie zaleceń co do dalszego procesu leczenia zwierzęcia czy sposobu jego pielęgnacji, podawanie leków, zabiegi lekarsko – weterynaryjne, obserwacja zwierzęcia, pielęgnacja zwierzęcia, udzielenie porad i konsultacji, wykonanie opinii i orzeczeń. Zakres wizyty sugeruje lekarz uwzględniając ochronę zdrowia publicznego i środowiska oraz dobro zwierzęcia.

§ 3.
[ORGANIZACJA AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna
PODSTAWY WYKONYWANIA USŁUG WETERYNARYJNYCH]

1. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna jest utworzona w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej na podstawie Ustawy z dnia z dnia 18 grudnia 2003 r. O zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.). AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna świadczy swoje usługi w godzinach od 8:00 do 21:00 w dni powszednie, w weekend od godziny 9:00 do 17:00 oraz w święta od godziny 9:00 do 12:00 (o ewentualnych zmianach godzinowych informujemy na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu na Facebooku).
2. Na terenie obiektu na os. Władysława Jagiełły 33 w Poznaniu funkcjonują:
a/. Oddział Leczenia ambulatoryjnego świadczący wizyty weterynaryjne, badania diagnostyczne oraz drobne zabiegi lecznicze;
b/. Blok Operacyjny
c/. Pracownie diagnostyki obrazowej: RTG, USG;
d/. Sklep DOBRA KARMA oferujący specjalistyczne karmy, witaminy i inne środki służące do opieki nad zwierzętami.
3. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna zarządzają właściciele poprzez kierowników przychodni, managera oraz lekarzy dyżurnych.
4. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna świadczy usługi weterynaryjne w zakresie:
a/. badania stanu zdrowia zwierząt;
b/. rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania chorób zwierząt;
c/. leczenia zwierząt;
d/. udzielania porad i konsultacji;
e/. pielęgnacji zwierząt;
f/. wydawanie opinii i orzeczeń;
g/. wykonywanie badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych.
5. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna nie świadczy usług poza swoją siedzibą.
6. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna nie pośredniczy w sprzedaży zwierząt, kojarzeniu dla rozrodu oraz adopcji.
7. W AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna oraz w ich otoczeniu zainstalowane są urządzenia rejestrujące obraz.
8. Na parkingu przylegającym do AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
9. W AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna oraz na przylegającym terenie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.

§ 4.
[WYKONANIE USŁUGI WETERYNARYJNEJ]

1. W AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna obowiązuje rejestracja wizyt w Recepcji.
2. Posiadacze zwierząt przyjmowani są według kolejności zarejestrowanych wizyt. Wyjątek stanowią pacjenci umówieni wcześniej na konkretny termin i godzinę oraz znajdujący się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
3. Korzystanie z usług weterynaryjnych świadczonych przez AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna następuje odpłatnie według zasad i regulacji wskazanych w § 7 zatytułowanym „Cennik usług” niniejszego Regulaminu. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna nie przyjmuje zwrotów wcześniej wydanych leków i materiałów medycznych.
4. Przyjęcie do wykonania usługi weterynaryjnej, a tym samym obowiązki AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna powstaną po dokonaniu wpisu rejestrowego w systemie informatycznym przez pracownika Recepcji.
5. Z chwilą rejestracji wizyty przyjmuje się, że Posiadacz zwierzęcia zapoznał się z dokumentem RŚUW dostępnym do wglądu w Recepcji AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna i na stronie www.klinikawet.pl.
6. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi weterynaryjnej w sytuacji kiedy:
a/. istnieje domniemanie, że Posiadacz zwierzęcia znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowuje się wulgarnie bądź agresywnie;
b/. zwierzę objęte usługą jest agresywne, niekontrolowane przez Posiadacza zwierzęcia, nie jest odpowiednio zabezpieczone (w szczególności nie posiada kagańca lub obroży), przez co stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla otoczenia i uniemożliwia prawidłowe i bezpieczne wykonanie czynności diagnostyczno – leczniczych;
c/. właściciel nie uregulował należności za dotychczasowe leczenie;

d/. właściciel spóźnił się na umówioną godzinę wizyty.

7. Umówiona godzina wizyty może ulec zmianie.
8. W przypadku rejestracji wizyty przed godziną 21.00 a odbyciem wizyty, z przyczyn niezależnych od AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna po godzinie 21:00, do kosztu wizyty naliczana jest dopłata w wysokości 50% kosztu wizyty zgodnego z obowiązującym cennikiem.
9. Z zastrzeżeniem pkt 6 odmowa świadczenia usługi weterynaryjnej może nastąpić tylko wówczas jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia zwierzęcia.
10. W przypadku odmowy wykonania usługi weterynaryjnej pracownik AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna ma obowiązek wskazać dane adresowe najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt.
11. Zakres i koszt danej usługi weterynaryjnej w każdym przypadku określa lekarz weterynarii za zgodą Posiadacza zwierzęcia.
12. Posiadacz zwierzęcia ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy zgody na świadczenie określonych usług weterynaryjnych po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
13. Przyjęcie zwierzęcia na oddział leczenia, bądź wykonanie wskazanych zabiegów uzależnione jest od pisemnej zgody Posiadacza zwierzęcia (Zał. Nr 2, Oświadczenie o wyrażenie zgody na wykonanie zabiegu lekarsko-weterynaryjnego).

§ 5.
[PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA ZWIERZĘCIA]

1. W czasie korzystania z usług weterynaryjnych w AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna Posiadacz zwierzęcia ma prawo do:
a/. świadczenia usług weterynaryjnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej;
b/. informacji o stanie zdrowia zwierzęcia;
c/. wyrażania zgody na świadczenie usług weterynaryjnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych oraz cenie świadczenia usług;
d/. zgłoszenia swoich zastrzeżeń i uwag do lekarza prowadzącego, a w sytuacji nieuzyskania satysfakcjonującej informacji bądź w sytuacjach szczególnie ważnych wprost do kierownictwa AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna. Zgłoszenie adresowane do kierownictwa AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna powinno mieć formę pisemną. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna zobowiązane są do udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.
2. Do obowiązków Posiadacza zwierzęcia należy:
a/. przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu świadczenia usług weterynaryjnych;
b/. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających na terenie AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna;
c/. poszanowanie godności i uprzejme traktowanie personelu AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna;
d/. posiadanie ważnych dokumentów uprawniających Posiadacza zwierzęcia do oddania zwierzęcia do leczenia;
e/. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
f/. przedstawienie personelowi AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna, w szczególności lekarzowi weterynarii kompleksowej informacji o stanie zdrowia zwierzęcia, zwłaszcza o dotychczas przebytych chorobach i zabiegach, procesie dotychczasowego leczenia i zastosowanych wobec zwierzęcia leków, środków medycznych i innych środków farmakologicznych.
3. Posiadacz zwierzęcia, który uznał iż jego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania z usług Weterynaryjnych ma prawo do złożenia pisemnej skargi do kierownictwa AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna.
4. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna ma prawo odmówić świadczenia usług weterynaryjnych Posiadaczowi zwierzęcia, który narusza zapisy określone w niniejszym Regulaminie.
5. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do odebrania akcesoriów typu transporter, smycz, kaganiec itp. w ciągu 4 tygodni od daty wypisu pacjenta z oddziału leczenia - po tym terminie w/w przedmioty zostaną przekazane na rzecz schronisk.
6. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do odebrania zwierzęcia z Kliniki w terminie 7 dni pod rygorem uznania, iż doszło do porzucenia zwierzęcia. W takim wypadku, stosownie do brzmienia art. 9a Ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 1840 ze zmian.) Klinika zawiadomi o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję. Powyższe nie wyłącza obowiązku właściciela do uregulowania kosztów przechowania zwierzęcia przez Klinikę.

§ 6.
[ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI
ŚWIADCZENIA USŁUG WETERYNARYJNYCH]

1. Każda wykonana usługa weterynaryjna jest dokumentowana w książce leczenia zwierząt prowadzonej w postaci elektronicznej, utrwalonej i przechowywanej na informatycznych nośnikach danych w formie zapisu elektronicznego uniemożliwiającego edytowanie i zmianę przechowywanych danych oraz zapewniającego możliwość ich podglądu i wydruku.
2. Dokumentacja lekarsko-weterynaryjna i ewidencja leczenia zwierząt jest własnością AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna.
3. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna przekazują dokumentację świadczenia usług weterynaryjnych Posiadaczowi zwierzęcia a także podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji na mocy odpowiednich przepisów prawa.
4. Dokumentacja świadczenia usług weterynaryjnych jest udostępniana poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
5. Dokumentacja lekarsko–weterynaryjna jest archiwizowana i przechowywana w AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna przez okres 5 lat.
6. Rodzaje wydawanych dokumentów lekarsko-weterynaryjnych w AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna:
a/. Karta informacyjna wizyty – dokument będący wydrukiem z Książki leczenia zwierząt;
b/. Historia leczenia – opisuje proces leczenia w określonym czasie;
c/. Historia choroby – opisuje proces leczenia danej jednostki chorobowej;
d/. Badanie specjalistyczne (ortopedyczne, kardiologiczne, dermatologiczne, neurologiczne, i inne) – opisuje przebieg badania specjalistycznego, wskazuje diagnozę i proponuje kierunek dalszego postępowania leczniczego;
e/. Świadectwo zgonu – poświadczenie zgonu zwierzęcia;
f/. Opis zabiegu – opisuje dany zabieg ze wskazaniami pooperacyjnymi.
7. Jednorazowe przekazanie dokumentacji, o której stanowi § 6 pkt 6, jest bezpłatne. Ponowne przekazanie dokumentacji jest płatne zgodnie z Cennikiem Usług.
8. Dokumentacja świadczenia usług lekarsko–weterynaryjnych w formie „Karty informacyjnej wizyty” wydawana jest na wniosek Posiadacza zwierzęcia przez lekarza weterynarii podczas wizyty.
9. Dokumentacja świadczenia usług lekarsko – weterynaryjnych, o której stanowi § 6 pkt 6 lit a – f, wydawana jest przez AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna w terminie do 14 dni roboczych.

§ 7.
[CENNIK USŁUG]

1. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna świadczy swoje usługi odpłatnie według obowiązującego, ogólnie dostępnego Cennika.
2. Przyjmuje się, że Posiadacz zwierzęcia przed zleceniem usługi weterynaryjnej zapoznał się i przyjął Cennik do wiadomości.
3. W trakcie rejestracji wizyty Posiadacz zwierzęcia może uzyskać informację od pracownika Recepcji lub lekarza przyjmującego o szacunkowej cenie świadczonej usługi. W przypadku przekroczenia o 20% szacowanej ceny usługi wymagana jest każdorazowo zgoda Posiadacza zwierzęcia.
4. Zapłata za świadczone usługi weterynaryjne dokonywana jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (kartami płatniczymi lub przelewem) niezwłocznie po wykonaniu usługi na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
5. Wszystkie kontrole po zabiegu są dodatkowo płatne.
6. W celu wystawienia faktury Posiadacz zwierzęcia musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości zawierającym numer PESEL. Posiadacz zwierzęcia akceptuje, że w takiej sytuacji, w przypadku zwłoki w zapłacie powyżej 7 dni, AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna zlecą windykację niezapłaconej należności, a dłużnika obciążać będą oprócz kosztów sądowych i odsetek dodatkowy koszt w wysokości 200 zł od każdej niezapłaconej faktury z tytułu zryczałtowanych kosztów obsługi prawnej. Wskazana na fakturze VAT data zapłaty jest datą wpływu na konto bankowe AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna. W przypadku windykacji dane osobowe będą przetwarzane przez podmiot zewnętrzny.
7. Posiadacz zwierzęcia nie może wstrzymywać się z zapłatą, dokonywać potrąceń z ceny wykonanej usługi, bez pisemnej zgody AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna, nawet wtedy, kiedy zgłosił reklamację co do wykonanej usługi, bądź wyliczenia ceny jej wykonania.


§ 8.
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna]

1. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z najlepszą wiedzą weterynaryjną i należytą starannością, wykorzystując w tym celu posiadane wyposażenie.
2. Odpowiedzialność AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna  powstanie na zasadach winy w sytuacji stwierdzenia błędu w sztuce lekarskiej.
3. W sytuacji uznania odpowiedzialności odszkodowawczej AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna odpowiadać będą za szkody właściwie udokumentowane i wyliczone w postępowaniu likwidacyjnym szkody, na podstawie odrębnego porozumienia lub prawomocnego wyroku sądu.
4. Lekarze weterynarii świadczący usługi w AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna ponoszą odpowiedzialność cywilną w zakresie wykonywania zawodu i posiadają stosowne ubezpieczenie.
5. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna nie odpowiadają za szkody powstałe z winy Posiadacza zwierzęcia.
6. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna nie odpowiadają za mienie Posiadaczy zwierząt pozostawione na terenie AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna, jak również za ewentualne uszkodzenia mienia i kradzieże na parkingu.
7. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane ze świadczonymi usługami weterynaryjnymi, powstałe z winy Posiadacza zwierzęcia, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia przez Posiadacza zwierzęcia kompleksowej informacji o stanie zdrowia zwierzęcia wskazanej w § 5 pkt 2, lit. f, istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane personelowi AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna.
8. Posiadacz zwierzęcia ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna z jego winy lub przez zwierzę pozostające pod jego opieką.

§ 9.
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Klinika informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna na osiedlu Władysława Jagiełły 33, 61-694 Poznań.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług weterynaryjnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Ustawą o Zakładach Leczniczych dla Zwierząt, Ustawą o Prawie Farmaceutycznym oraz Ustawami Podatkowymi ( m.in. ordynacja podatkowa, Ustawa o VAT).
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

§ 10.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Jako Sąd właściwy do rozstrzygania ewentualnych sporów Strony wskazują Sąd w Poznaniu.
2. Posiadacz zwierzęcia może złożyć skargę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ul. Nagietkowej 4.
3. Jako adres do doręczeń wszelkich pism kierowanych do Posiadacza zwierzęcia przyjmuje się adres podany w Recepcji w trakcie rejestracji.
4. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów zastosowanie znajdą odpowiednio:
a/. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii;
b/. Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii;
c/. przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 734 i dalsze).
5. Pracownicy AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna  wykazują zrozumienie dla emocjonalnych zachowań Posiadaczy Zwierząt, wywołanych faktem cierpienia ich zwierząt i trudnym do określenia rokowaniem leczenia w sytuacji zagrożenia ich życia. Nie oznacza to jednak tolerancji dla zachowań agresywnych i obcesowych. Pomieszczenia AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna są monitorowane i AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna zastrzegają sobie prawo do interwencji pracowników ochrony, bądź innych przewidzianych prawem form ochrony, w uzasadnionych przypadkach.
6. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna gromadzą i przetwarzają do celów własnych dane osobowe jej klientów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Dane osobowe są niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa ich podania przez Posiadacza zwierzęcia jest równoznaczna z rezygnacją z naszych usług.
7. Posiadacz zwierzęcia ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
8. Regulamin Świadczenia Usług Weterynaryjnych jest opublikowany na stronie internetowej AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna: www.klinikawet.pl, a także dostępny jest do wglądu w Recepcji.
9. AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cenników w każdym czasie.
10. Regulamin Świadczenia Usług Weterynaryjnych wchodzi w życie z dniem podania RŚUW do publicznej wiadomości jak w punkcie 8.
11. Podanie danych osobowych jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu AniCura Pod Wieżami Przychodnia Weterynaryjna.

Regulamin: Tekst
bottom of page