top of page
Szukaj
 • amin

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zaktualizowano: 1 lut 2021


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Kto będzie administratorem danych?

Administratorem danych osobowych będzie Centrum Zdrowia Małych Zwierząt M.Majka, R.Starczewski s.c. w Poznaniu, Os. Jagiełły 33, 60-694 Poznań, NIP: 972 08 65 230, e-mail: klinika@klinikawet.pl, tel. +48 603 191 663, +48 61 824 31 77 (dalej: Administrator).

Jakie dane przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Państwa podczas wizyty weterynaryjnej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celu bezpośrednio związanym ze świadczoną usługą weterynaryjną, w tym w związku z koniecznością prowadzenia dokumentacji lekarsko weterynaryjnej związanej z diagnozowaniem i leczeniem chorób zwierząt, działaniami profilaktycznymi i kosmetycznymi, a także w związku z realizacją przepisów prawa (np. obserwacje weterynaryjne). Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane w innym celu (np. marketingowym) – poprosimy Państwa o zgodę.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane:

 • w związku z realizacją umowy o usługę weterynaryjną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub

 • na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub

 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Komu udostępniamy Państwa dane?

Państwa dane możemy udostępniać:

 • osobom przez nas zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w ramach upoważnień i w sposób zapewniających ochronę Państwa danych zgodnie z przepisami prawa,

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru i innym);

 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom realizujących usługi księgowe, podatkowe i prawne) na podstawie odpowiednich umów zapewniających ochronę Państwa danych.

Państwa dane nie są przekazywane agencjom reklamowym, Administrator nie przekaże też Państwa danych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle przepisów dotyczących farmakologii, archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do Swoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych,

 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),

 • przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO,

 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru (PUODO).

Profilowanie? Nie u nas

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie – adres: Centrum Zdrowia Małych Zwierząt w Poznaniu (60-694), Os. Jagiełły 33 albo pod adresem e-mail: klinika@klinikawet.pl

18 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2 Post
bottom of page